Zpracování a aktualizace dokumentace PO

Pomůžeme Vám plnit všechny Vaše povinnosti, které vyplývají z aktuální legislativy na poli požární ochrany.

Zpracujeme pro Vás veškerou provozní dokumentaci tak, jak to vyžaduje nejen legislativa, ale i tak, aby odpovídala posledním mezinárodním trendům.

Druhy dokumentace PO dle §27 Vyhl. 246/2001 "o požární prevenci":

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • Posouzení požárního nebezpečí,
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • Požární řád
 • Požární řád - příloha: "Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky"
 • Požární řád - příloha: "Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek"
 • Požární řád - příloha: "Přehled o umístění věcných prostředků požární ochrany"
 • Požární řád - příloha: "Přehled o umístění požárně bezpečnostních zařízení"
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Řád ohlašovny požárů
 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany


0