Technologicko bezpečnostní posouzení objektu

Technologicko bezpečnostní posouzení objektu (nebo též "technologicko bezpečností  audit" - TBA) zahrnuje soubor činností s cílem komplexně vyhodnotit stav objektu či provozu. V rámci posouzení zajistíme díky našim interním či dlohodobě spolupracujícím externím odborníkům důkladné prověření objektu či provozu. Posouzení obsahuje prověření oblastí stavebních a požárně bezpečnostních charakteristik budov, vyhodnocení stavu a efektivity instalovaných technologií a případně i statické posouzení objektu. Další součástí může být i vyhodnocení či návrh úprav, přestaveb či vizí provozovatele z hlediska dlouhodobého horizontu. 

1. Provedení posouzení

Podle specifikací zadání či objektivních potřeb náš tým prověří veškeré požadované oblasti od základní dokumentace a soulad s ní, přes aspekty aktuálního užívání objektu a technologií až po vyhodnocení jejich efektivity a udržitelnosti.

3. Celková zpráva

Celková zpráva je obsáhlejším rozvedením Red Flag současně ale i s popisem ostatních zjištění, která nejsou rizikem, ale naopak mohou být výhodami objektu či provozu.

2. Red Flag

"Červeným praporkem" nazýváme souhrn získaných informací zaměřený na ty nejpalčivější zjištění, která jsou řazena dle míry závažnosti. Součástí této části výstupu může být i stručný souhrn návrhů k vyřešení zjištěných rizik včetně odhadu jejich finanční náročnosti.

4. Doporučení

Závěrečnou částí posouzení jsou doporučení s ohledem na aktuální moderní trendy provozování budov a technologií. Součástí může být i posouzení vlastních návrhů přestavby či změny funkčnosti objektu ze strany provozovatele či majitele.